Hva er Bindals høyeste fjell?

Alle sidene         Tilbake       Gjestebok


Jeg tenkte jeg skulle skrive noen ord om diskusjonen rundt Bindals høyeste fjell. Er det Kjelviktinden eller Kvannlitinden?

Varden - som nok er det høyeste punktet i Bindal!

Foranledningen for spørsmålet er vel en turrapport i fra meg selv, der jeg blant annet var på Bindals høyeste fjell.. En Bindalspatriot - nemlig Harald Danielsen, tok turen opp på Kjelviktinden og skrev en reportasje om turen i Namdal Arbeiderblad. Denne reportasjen fikk han stor respons på! Det viste seg nemlig at denne grensen i mellom kommunene er høyst tvilsom! Grensene varierer ut i fra hvilket kart man har for seg.

Mitt valg av fjell kom i fra World Wide Vikings, som er samlere av topper i Norge og i utlandet. Mange av disse folkene har tatt turen til Bindals høyeste fjell, nemlig Kjelviktinden.

Vel - Hvem skulle tro at min lille hjemmeside skulle foranledige en klage i fra rådmannen i Bindal til kartverket på hvilke grenser som gjelder? Det er ikke noe som er avgjort enda, men mye tyder vel på at snippen med Kvannlitinden blir stående permanent og at Kvannlitinden blir det høyeste punktet i Bindal.

(Min mening - i parantes - er at hadde Bindalingene hatt litt vett så hadde de frasagt seg noen hundre meter gråstein her i nord slik at Heilhornet kunne blitt det høyeste punktet!)

 

Mosvasstinden, Kjerringtinden, Kvannlitinden,  Middagstinden 2 Juni 05

 

Mosvasstinden, Kjerringtinden, Kvannlitinden,  Middagstinden 2 Juni 05

 

Her er forklaringen til kartverket i sin helhet

Det er en pågående grensesak (gjennom mange år nå) mellom Brønnøy og Grane i det såkalte Elgviddeområdet som ligger et stykke nord for Kvannlitinden.

Når en grensesak er oppe, ønsker Kartverket primært å se på hele grensestrekningen mellom de aktuelle kommunene. Derfor ble det fra vår side også fremmet et forslag til justert grense (små endringer) på strekningen sør for Elgviddeområdet, helt til Kvannlitinden som på kartene da var felles grensepunkt mellom Bindal, Brønnøy og Grane kommuner. Dette ser jeg er endret på nettutgaven av N50' i karttjenesten "Norgesglasset" nå. Bindals spiss opp mot Kvannlitinden er tatt bort. Den saken har ikke vært på mitt bord, så jeg kjenner ikke omstendighetene rundt det.

Legger ved utdrag av brev datert 2. februar 2006 til Fylkesmannen i Nordland, som har delegert myndighet til å fastsette kommunegrenser innen fylket:

"Sist saken var til behandling i Kartverket, ble også den resterende del av felles grense mellom Brønnøy og Grane vurdert. Det viste seg at det lå mange unødige knekkpunkter inne og grensen avvek likevel en god del fra det eksakte vannskille som på denne strekningen i det alt vesentlige er førende for hvor grensen går. Strekningen er imidlertid ikke offisielt fastsatt tidligere. En har nå på eget initiativ valgt å inkludere den resterende del av grensen mellom Brønnøy og Grane i beskrivelsen, som et forslag til generalisert vannskille.

Revidert grensebeskrivelse for hele kommunegrensen mellom Brønnøy og Grane kommuner i Nordland fylke vil da kunne lyde som følger:

"Grensen tar til i høydepunkt 992 m o.h. på høyeste punkt av fjellryggen om lag 2,1 km vest for Måsskardtinden, hvor kommunegrensen mot Vefsn kommune støter til. Herfra går grensen i SVtV-lig retning 8491 m til oppmålingsvarden på trigonometrisk punkt I18T0002 Breidvasstinden 1224 m o.h. Her gjør grensen en brå knekk og går i Ø-lig retning 4920 m til trigonometrisk punkt I18T0033 Grunnvasstinden 1077 m o.h. Her vinkler grensen igjen mot sør og går i StØ-lig retning 2207 m til et punkt i Øvre Jordbruvatnet, videre passerer grensen et smalt sund og går i ØSØ-lig retning 917 m til neste punkt i samme vann, og derfra i S-lig retning 562 m til høyeste topp på den største øya i Øvre Jordbruvatnet, før den fortsetter i SSV-lig retning 3461 m til høyeste topp av Rismålstinden 1030 m o.h. Fra dette punkt følger grensen i hovedtrekk vannskillet, men i rette linjer mellom definerte punkter langs fjellryggen. Grensen går først i Ø-lig retning 1223 m til høydepunkt 969 m o.h., videre i StV-lig retning 911 m til trigonometrisk punkt I19T0082 Rismåltindryggen 1014 m o.h., derfra i SØ-lig retning 1360 m til høydepunkt 1013 m o.h., så i SV-lig retning 1138 m til høydepunkt 962 m o.h., videre i SSØ-lig retning 734 m til høydepunkt 882 m o.h., herfra i S-lig retning 786 m til trigonometrisk punkt I19T0035 Durmålstinden 978 m o.h. Grensen fortsetter herfra i SØ-lig retning 1014 m til høgdepunkt 915 m o.h., så mot sør 1111 m til høydepunkt 923 m o.h., videre i ØtS-lig retning 2462 m til trigonometrisk punkt I19T0026 Mosvasstinden 1033 m o.h., derfra i SSØ-lig retning 1030 m til høydepunkt

938 m o.h., så videre mot sør 836 m til høydepunkt 962 m o.h., videre i VtS-lig retning 1848 m til Kjerringtinden 983 m o.h. hvor grensen bøyer mot nord og går i VtN-lig retning 631 m til høydepunkt 939 m o.h. og går derpå i SV-lig retning 2073 m til trigonometrisk punkt I19T0013 Kvannlitinden 1095 m o.h. hvor Bindal kommune støter til og grensen ender."

Grensen går i rette linjer mellom brytningspunktene. Navn som er brukt i grensebeskrivelsen ovenfor, finnes på kartblad 1825 I Tosbotn (utgitt 2004) i hovedkartserien NORGE 1:50000 (M711). Oppgitte avstander er regnet i kartplanet ut fra punktenes koordinater, og avrundet til nærmeste hele meter."

Grensen er ennå ikke offisielt fastsatt, men ligger i henhold til beskrivelsen over på kartutgaven i "Norgesglasset". Over tid kan de administrative grensene tegnes ulikt på de ulike produktene når det skjer endringer. Kartverket har en digital grensedatabase som internt kalles "Kommune- og grunnkretsdatabasen" eller ABAS forkortet. Den oppdateres 2 ganger årlig. Jeg har ikke tilgang til katalogen basen ligger på for øyeblikket, så får ikke sjekket hvilken grense som ligger der nå.

Som jeg nevnte i vår telefonsamtale, er det igangsatt et arbeid med samordning av de ulike digitale eiendomskart i kommunene, forut for overgang til den nye Matrikkelen. Statens kartverk Bodø er rådgiver under dette arbeidet innen Nordland fylke. Hva sluttresultatet er/blir når det gjelder Kvannlitinden, er jeg dessverre ikke kjent med på det nåværende tidspunkt.

Håper du er fornøyd med dette svaret inntil videre!

Vennlig hilsen

Sitat slutt!

Saken slutter vel ikke her?

Det er svært få kommunegrenser som ikke er klarlagt enda. Det er ekstra spesielt at Bindals høyeste punkt ligger i et disputtområde. Det er jo ganske så synd for de som har tatt den strevsomme turen opp til Kjelviktinden - når det ikke var nødvendig :)

 

Alle sidene         Tilbake       Gjestebok